Eredeti cikk dátuma: 2021. április 12.
Eredeti cikk címe: Postoperative In-Hospital Morbidity and Mortality of Patients With COVID-19 Infection Compared With Patients Without COVID-19 Infection
Eredeti cikk szerzői: Max R. Haffner, MD(1); Hai V. Le, MD (1); Augustine M. Saiz Jr, MD (1); Gloria Han, BS (1); Jeffrey Fine, MPH (2); Philip Wolinsky, MD (1); Eric O. Klineberg, MD (1)
Eredeti cikk elérhetősége: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2778455
Eredeti cikk státusza: megjelent
Fordító(k): dr. Jávor-Duray Borbála
Lektor(ok): Baricsa Anna
Nyelvi lektor(ok): Csornainé Nagy Ágnes
Szerkesztő(k): dr. Szabó Edit, Vinkovits Mária

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!1Department of Orthopaedic Surgery, University of California, Davis, Sacramento

2Division of Biostatistics, University of California, Davis, Davis

Bevezetés

Számos kisebb tanulmányban leírták, hogy igazolt SARS-CoV-2-fertőzött betegek esetében rosszabb lehet a perioperatív kimenetel, illetve magasabb a műtét utáni halálozás.1-6 Ezen vizsgálatok nem voltak mélyrehatóak, eredményeik nem általánosíthatók, illetve nem vontak be referenciacsoportokat.1-6 Jelen tanulmány egy országos adatbázist értékelt ki: összehasonlítja a sebészeti kezelés kimenetelét igazolt SARS-CoV-2-fertőzött, illetve hozzájuk illesztett, negatív SARS-CoV-2 teszttel rendelkező betegek esetében. A SARS-CoV-2-fertőzés jelenlétében vagy hiányában fennálló relatív sebészeti kockázat tisztázása segítené a betegellátó rendszert, hogy javítson a műtét előtti szakmai irányelveken, valamint segítené az orvosokat a megfelelőbb betegtájékoztatásban és a betegekkel közös, műtét előtti döntéshozatalban.

Módszerek

Jelen tanulmány egy retrospektív kohorszvizsgálat, mely a Vizient Clinical Data Base (Vizient Inc) kórházi adatbázist (továbbiakban: kórházi adatbázis) használta fel. Olyan 18 év feletti betegeket vizsgáltunk, SARS-CoV-2-fertőzéssel vagy anélkül, akik 2020. április 1. és november 30 között sebészeti beavatkozáson estek át, a betegcsoportokat kor, illetve esettípus alapján egyeztettük. Minden sebészeti szakterületről vizsgáltunk betegeket. A tanulmányból kizárásra kerültek a nőgyógyászati, szülészeti páciensek, valamint a kisebb beavatkozásokon (pl. tracheosztómia, perkután kardiovaszkuláris intervenció) átesett betegek. A vizsgált betegcsoportok között összehasonlítottuk a fekvőbeteg-halálozást, a kórházi adatbázisban megjelölt szövődményeket, a betegbiztonsági mutatókat, valamint a kórházi kezelés időtartamát. Alcsoportelemzésnek vetették alá az állami, magán illetve nonprofit egészségügyi ellátók adatait. A University of California, Davis Institutional Review Board (Kaliforniai Egyetem Davis Intézményi Felülvizsgálati Bizottság) eltekintett a beteg beleegyező nyilatkozatok begyűjtésétől, mivel a felhasznált adatok alapján a betegek nem beazonosíthatóak. Jelen tanulmány az „Epidemiológiai Megfigyelő Tanulmányok Pontos Jelentése” (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)) jelentési irányelveket követi.

χ2 próbát illetve Fisher-egzakt tesztet végeztünk a SARS-CoV-2-fertőzöttség, illetve a halálesetek kapcsán a kórházi adatbázisban megjelölt szövődmények és a betegbiztonsági mutatók közötti az összefüggések kimutatására. Mann-Whitney-próbával vizsgáltuk a kórházi kezelés időtartama és a beteg SARS-CoV-2-fertőzöttsége közötti kapcsolatot. A statisztikai elemzéseket a 9.4-es verziójú SAS szoftverrel (SAS Institute) hajtottuk végre. A hipotézist vizsgáló statisztikai tesztek kétoldaliak voltak, a szignifikanciaszintjük p <0,05 volt.

Eredmények

Adott vizsgálati időszakban 5470, pozitív SARS-CoV-2-teszttel rendelkező sebészeti beteghez illesztettünk 5470, negatív SARS-CoV-2-teszttel rendelkező sebészeti beteget. Minden vizsgálatban szereplő kórházban több, mint kétszerese volt a COVID19-betegek halálozása (811 [14,8%]) a nem COVID19 betegek csoportjával szemben (388 [7,1%]) (p<0 ,001).  A kórházi adatbázisban szereplő szövődmények aránya (818 [15,0%] versus 760 [13,9%]; p =0,11) illetve a kórházi kezelés időtartamának mediánja (10,0 [interkvartilis tartomány (IQR), 1,3-36,4] versus 10,7 [IQR, 1,0-558,0] nap; p = 0 ,86) nem mutatott szignifikáns különbséget a két vizsgálati csoport között. COVID19-betegeknél magasabb volt a kórházi kezelés során fellépő betegségek aránya (110 [2,0%] versus 46 [0,8%]; p < 0,001), illetve a betegbiztonsági mutatók (183 [3,3%], illetve 129 [2,4%]; p = 0,002) magasabbak voltak (1. táblázat).

Az ellátó intézmény típusától (állami, magán, nonprofit) függetlenül magasabb volt a halálozás a COVID19-betegek csoportjában a COVID19-betegségben nem szenvedők csoportjához képest: az állami (146 [15,8%] versus 46 [4,8%]; p < 0,001) és a nonprofit kórházakban (631 [14,7%] versus 326 [7,5%]; p < 0,001), a magánkórházakban azonban ez nem volt jellemző (34 [14,1%] versus 16 [9,4%]; p < 0 ,15). A sebészeti beavatkozáson átesett COVID19-betegek körében a különböző típusú ellátó intézmények (állami, magán, nonprofit) között nem volt szignifikáns különbség a halálozásban, kórházi adatbázisban jelzett szövődményekben, kórházi kezelés során fellépő betegségekben illetve a betegbiztonsági mutatókban (2. táblázat).

Megbeszélés

Jelen, 10 940 sebészeti beavatkozáson átesett beteget elemző retrospektív kohorszvizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a SARS-CoV-2-fertőzöttség független rizikófaktora a perioperatív halálozásnak, de a szövődmények előfordulását nem befolyásolja. A teljes halálozási ráta a COVID19-betegek körében (14,8%) több, mint kétszerese volt a nem fertőzött csoporttal szemben (7,1%). Tudomásunk szerint ez a legnagyobb összehasonlító kohorszvizsgálat, mely sebészeti beavatkozáson átesett, SARS-CoV-2 teszten pozitív, illetve negatív eredményű betegeket elemez, továbbá az első tanulmány amely a kimenetelt az eltérő finanszírozású kórházakban leírja. Vizsgálatunknak két fő korlátja van. A betegség kimenetele nem volt elemezhető a COVID19-betegség súlyosságának tükrében. Továbbá nem volt lehetőség a sebészeti beavatkozás típusainak (elektív, sürgős vagy életmentő) elkülönítésére.

Eredményeink rámutattak, hogy a SARS-CoV-2 pozitivitás független rizikófaktora a sebészeti halálozásnak. A COVID19-betegeken végzett sebészeti beavatkozás amellett, hogy a szűkös egészségügyi erőforrásokat használja és fertőzésveszélynek teszi ki az ellátókat, biztonsági kockázatot is jelent a jelen vizsgálatban kimutatott emelkedett halálozási ráta miatt. A fennálló és folytatódó COVID19-világjárványban mérlegelni kell a betegek sebészeti szükségleteit, a COVID19 specifikus kockázatokat a megfeszített munkát végző egészségügyi ellátórendszerben. A sebészeti beavatkozásra váró COVID19-betegeket tájékoztatni kell a magasabb kórházi halálozás kockázatáról. Ami még fontosabb, hogy amennyiben lehetséges, a preoperatív teszten SARS-CoV-2 pozitív betegeknél a műtét halasztása javasolt, amennyiben az nem élet-, vagy végtagmentő beavatkozás.

A cikk adatai

Publikálásra elfogadva: 2021. február 17.

Megjelent: 2021. április 12. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.5697

Nyílt hozzáférés: Ez egy nyílt hozzáférésű cikk, melyet a CC-BY License forgalmaz. © 2021 Haffner MR és mtsai JAMA Network Open.

Levelező szerző: Max R. Haffner, MD, Department of Orthopaedics, University of California, Davis, 2315 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95817 (mrhaffner@ucdavis.edu).

Szerzői hozzájárulások: Dr. Haffnernek teljes körű hozzáférése van a vizsgálat minden adatához, vállalja a felelősséget az adatok teljességéért és elemzésük pontosságáért.

Tervezés és elrendezés: Haffner, Le, Wolinsky.

Adatgyűjtés, elemzés és az adatok értelmezése: Haffner, Le, Saiz, Han, Fine, Klineberg.

Kézirat vázlata: Haffner, Le, Saiz, Klineberg.

A kézirat kritikus felülvizsgálata jelentős szellemi tartalom érdekében: Az összes szerző.

Statisztikai elemzés: Le, Han, Fine, Klineberg.

Adminisztrációs, technikai és tárgyi támogatás: Le, Saiz, Klineberg.

Szupervízió: Haffner, Le, Saiz, Wolinsky.

Összeférhetetlenségi nyilatkozatok: Dr Klineberg személyes díjazást kapott az alábbiaktól: DePuy Synthes, Stryker Corporation, és Medicrea/Medtronic, valamint honorariumokat és egy szövetségi ösztöndíjat AO Spine-tól, jelen tanulmánytól függetlenül. Nem tettek további nyilatkozatokat.

Finanszírozás/támogatás: Jelen tanulmány statisztikai támogatását a National Center for Advancing Translational Sciences, National Institutes of Health (Transzlációs Tudományokat Fejlesztő Nemzeti Központ, Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet) által biztosított UL1 TR001860 ösztöndíj adta.

A Támogató/Szponzor szerepe: A támogatónak nem volt szerepe a kísérlet megtervezésében, lefolytatásában; az adatok begyűjtésében, kezelésében, elemzésében és értékelésében; a kézirat elkészítésében, felülvizsgálatában vagy elfogadásában; valamint a kiadásra bocsátásban sem.

Felelősségi nyilatkozat: A cikk tartalma kizárólagosan a szerzők felelőssége, nem feltétlen tükrözi a támogató (National Institutes of Health) hivatalos álláspontját.

További közreműködés: Köszönjük Daniel Black (UC Davis Health) munkáját a tanulmányban használt adatok rendelkezésre bocsátásáért. Mr. Black nem kapott díjazást az elvégzett munkáért.

Hivatkozások

  1. Cheung  ZB, Forsh  DA.  Early outcomes after hip fracture surgery in COVID-19 patients in New York City.   J Orthop. 2020;21:291-296. doi:10.1016/j.jor.2020.06.003 PubMed Google Scholar Crossref
  2. Mi  B, Chen  L, Xiong  Y, Xue  H, Zhou  W, Liu  G.  Characteristics and early prognosis of COVID-19 infection in fracture patients.   J Bone Joint Surg Am. 2020;102(9):750-758. doi:10.2106/JBJS.20.00390 PubMed Google Scholar Crossref
  3. Nahshon  C, Bitterman  A, Haddad  R, Hazzan  D, Lavie  O.  Hazardous postoperative outcomes of unexpected COVID-19 infected patients: a call for global consideration of sampling all asymptomatic patients before surgical treatment.   World J Surg. 2020;44(8):2477-2481. doi:10.1007/s00268-020-05575-2 PubMed Google Scholar Crossref
  4. Muñoz Vives  JM, Jornet-Gibert  M, Cámara-Cabrera  J,  et al; Spanish HIP-COVID Investigation Group.  Mortality rates of patients with proximal femoral fracture in a worldwide pandemic: preliminary results of the Spanish HIP-COVID observational study.   J Bone Joint Surg Am. 2020;102(13):e69. doi:10.2106/JBJS.20.00686 PubMed Google Scholar
  5. Jonker  PKC, van der Plas  WY, Steinkamp  PJ,  et al; Dutch Surgical COVID-19 Research Collaborative.  Perioperative SARS-CoV-2 infections increase mortality, pulmonary complications, and thromboembolic events: A Dutch, multicenter, matched-cohort clinical study.   Surgery. 2021;169(2):264-274. doi:10.1016/j.surg.2020.09.022PubMed Google Scholar Crossref
  6. COVIDSurg Collaborative.  Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study.   Lancet. 2020;396(10243):27-38. doi:10.1016/S0140-6736(20)31182-X PubMed Google Scholar Crossref