Eredeti cikk dátuma: 2020. március 11.
Eredeti cikk címe: Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility
Eredeti cikk szerzői: Jiao Zhao, Yan Yang, Hanping Huang, Dong Li, Dongfeng Gu, Xiangfeng Lu, Zheng Zhang, Lei Liu, Ting Liu, Yukun Liu, Yunjiao He, Bin Sun, Meilan Wei, Guangyu Yang, Xinghuan Wang, Li Zhang, Xiaoyang Zhou, Mingzhao Xing, Peng George Wang
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v2?fbclid=IwAR1laWmYsK27j9g873D5-zjQGjNMbBNfjZEBQuoyD9zChuBodz01sqhWGEA
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Vinkovits Mária
Lektor(ok): dr. Szalayné Vozár Ágnes
Nyelvi lektor(ok): Rét Anna
Szerkesztő(k): Vinkovits Mária

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!Rövid cím: AB0 vércsoport és COVID19

Kulcsszavak: AB0 vércsoport, koronavírus, SARS-CoV-2, COVID19, betegségre való hajlam

Absztrakt:

A VIZSGÁLAT CÉLJA:

Vizsgálni az AB0 vércsoport és a COVID19-re való hajlam közötti összefüggést.

A VIZSGÁLAT ELRENDEZÉSE:

A vizsgálat során három kórház (Vuhan és Sencsen, Kína) 2173 SARS-CoV-2-teszttel igazolt COVID19-betegének vércsoportmegoszlását hasonlítottuk össze a megfelelő régiókból származó nem fertőzött emberek vércsoportjának megoszlásával. Az adatokat egyoldali varianciaanalízissel és kétoldalas χ2 próbával elemeztük, és a véletlenhatás-modellek segítségével metaanalízist végeztünk.

VIZSGÁLATI HELYSZÍN:

Három kiemelt kórház a kínai Vuhanban és Sencsenben.

RÉSZTVEVŐK

1775 COVID19-beteget, köztük 206 elhunyt személyt vontunk be a vuhani Jinyintan Kórház betegei közül (Vuhan, Kína), továbbá 113 főt vontak be a Vuhani Egyetem Renmin Kórházából (Vuhan, Kína), valamint 285 főt a shenzheni Third People’s Hospital (Sencsen, Kína) COVID19-betegei közül.

ELSŐDLEGES MÉRÉSI EREDMÉNYEK

Az AB0 vércsoport azonosítása, a SARS-CoV-2-fertőzés jelenléte és a beteg halála.

EREDMÉNYEK

Az AB0 vércsoportok megoszlása 3694 nem fertőzött vuhani ember között az alábbiak szerint alakult: 32,16% A vércsoport, 24,90% B, 9,10% AB és 33,84% 0. Ezzel szemben a vuhani Jinyintan Kórház 1775 COVID19-betegénél 37,75% A, 26,42% B, 10,03% AB és 25,80% 0 volt a vércsoportok megoszlása. A fertőzöttek között az A vércsoportúak aránya szignifikánsan magasabb, míg a 0 vércsoportúaké szignifikánsan alacsonyabb volt az egészséges emberek közötti arányhoz viszonyítva (mindkét esetben P < 0,001). Hasonló AB0-megoszlás volt tapasztalható a két másik, vuhani, illetve sencseni kórházban kezelt 398 vizsgált beteg között is. Az összesített adatok metaanalízise azt mutatta, hogy az A vércsoport szignifikánsan magasabb kockázatot jelent a COVID19 tekintetében (esélyhányados, OR 1,20; 95% konfidenciaintervallum, CI 1,02~1,43, P = 0,02) a többi, nem A vércsoporthoz képest, míg a 0 vércsoport szignifikánsan alacsonyabb kockázatot jelent ennek a fertőző betegségnek a szempontjából (OR 0,67; 95% CI 0,60~0,75, P < 0,001), mint a többi, nem 0 vércsoport. Kiegészítésként elemeztük a két vuhani kórház COVID19-betegeinél (1888 fő) az AB0 vércsoport megoszlásán belül az életkor és a nemek hatását, és úgy találtuk, hogy sem a kor, sem a nem nem gyakorol komolyabb hatást a megoszlásra.

KÖVETKEZTETÉS

Az A vércsoportú emberek esetében szignifikánsan nagyobb a kockázata annak, hogy elkapják a COVID19-et, mint a nem A vércsoportúak esetében, míg a 0 vércsoportú emberek esetében a fertőzés veszélye szignifikánsan alacsonyabb, mint a nem 0-s vércsoportúak esetében.

BEVEZETÉS

Az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 okozza az új, COVID19 fertőző megbetegedést, amely szerte a világon jelenleg is gyorsan terjed. A folyamatban lévő klinikai megfigyelések azt mutatják, hogy az életkor és a nem két olyan tényező, amely befolyásolja a COVID19 iránti hajlamot.1 Az idősebb emberek és a férfiak fogékonyabbak a fertőzésre, és a betegség az ő esetükben válik súlyosabb lefolyásúvá. Eddig azonban semmilyen biológia markert nem azonosítottak, amely alapján meg lehetne határozni a SARS-CoV-2-fertőzésre való hajlamot. A Landsteiner-féle AB0 vércsoportok az emberi sejtek felszínén jelen levő szénhidrátepitópok. Az A és a B vércsoport antigéndeterminánsai GalNAcα1-3-(Fucα1,2)-Galβ- és Galα1-3-(Fucα1,2)-Galβ- triszacharid csoportok, míg a 0 vércsoport antigéndeterminánsa Fucα1,2-Galβ-. Noha a vércsoportok genetikusan öröklődnek, a környezeti tényezők potenciálisan befolyásolhatják, hogy egy populáción belül mely vércsoportok örökítődnek át leggyakrabban. A vírusfertőzésre való hajlam és az AB0 vércsoport között összefüggés fedezhető föl. A Norwalk vírusnál és a Hepatitis B-nél például egyértelmű a fogékonyság és a vércsoport kapcsolata2,3. A beszámolók szerint pedig a 0-s vércsoportú személyek kisebb valószínűséggel fertőződtek a SARS-koronavírussal4. Három vuhani, illetve sencseni kórház betegeinek körében vizsgáltuk a kapcsolatot az AB0 vércsoport és a COVID19-re való hajlam között, hogy ellenőrizzük, lehet-e az előbbi biomarkere az utóbbinak.

MÓDSZEREK

A kínai Hupej tartomány vuhani Jinyintan kórházában 1775 SARS-CoV-2-fertőzött betegtől, köztük 206 elhunyttól gyűjtöttünk vérmintát. A mintákat AB0 szerint csoportosítottuk. További 113, illetve 285 COVID19-beteget vontunk be a kínai Hupej tartománybeli vuhani Renmin Kórházból, illetve a Guangdong tartománybeli sencseni Third People’s Hospitalból. A COVID19-diagnózist SARS-CoV-2-re pozitív orr- és garatváladék-mintán végzett valós idejű reverz transzkripciót követő polimeráz láncreakció teszt erősítette meg. A COVID19-betegek közötti vércsoportmegoszlás értékeléséhez két, nemrég elvégzett felmérést használtunk összehasonlítási alapként. A felmérések az AB0 vércsoport megoszlását vizsgálták 3694 nem fertőzött vuhani, illetve 23 386 nem fertőzött sencseni lakos körében5-6. A statisztikai elemzést egyoldali varianciaanalízissel és kétoldalas χ2 próbával végeztük. A különböző kórházakból származó adatokat véletlenhatás-modellel metaanalizáltuk, az esélyhányados (odds ratio, OR) kiszámításával, 95%-os konfidenciaintervallum (CI) mellett. A statisztikai analízis az SPSS szoftver (16.0 verzió) és a STATA szoftver (13-as verzió) alkalmazásával történt.

EREDMÉNYEK

Az AB0 vércsoportok megoszlása 3694 nem fertőzött vuhani ember között a következők szerint alakult: 32,16% A, 24,90%, B, 9,10% AB és 33,84% 0 vércsoport. Ezzel szemben a vuhani Jinyintan Kórház 1775 COVID19-betegénél 37,75% A, 26,42% B, 10,03% AB és 25,80% 0 volt a vércsoportok megoszlása. Az A vércsoport aránya szignifikánsan magasabb volt a COVID19-betegek körében, mint a nem fertőzöttek között: 37,75% az előbbi, 32,16% az utóbbi csoportban (P < 0,001). A 0 vércsoport aránya szignifikánsan alacsonyabb volt a COVID19-betegek körében, mint a nem fertőzöttek között: 25,80% az előbbi, 33,84% az utóbbi csoportban (P < 0,001, 1. táblázat). Ezek az eredmények az A vércsoport szignifikáns mértékben emelkedett kockázatát jelentik a COVID19 tekintetében, esélyhányados (OR) 1,279 (95%, CI 1,136~1,440) és a 0 vércsoport szignifikáns mértékben csökkent kockázatát, esélyhányados (OR) 0,680 (95%, CI 0,599~0,771, 1. táblázat), a megfelelő nem A és nem 0 vércsoportokkal összehasonlítva.

Az elhunyt betegek körében hasonló, magas kockázatú A és alacsony kockázatú 0 vércsoportmegoszlási minta volt megfigyelhető. Pontosítva, a 206 elhunyt beteg között a vércsoportok megoszlása a következők szerint alakult: 41,26% volt A, 24,27% B, 9,22% AB és 25,24% 0 vércsoportú. A 0 vércsoporthoz alacsonyabb elhalálozási kockázat tartozott, mint a nem 0 vércsoportokhoz, esélyhányados (OR) 0,660 (95% CI 0,479~0,911, P = 0,014, 1. táblázat). Ezzel ellentétben az A vércsoporthoz magasabb halálozási kockázat tartozott, mint a nem A vércsoportokhoz, esélyhányados (OR) 1,482 (95% CI 1,113~1,972 P = 0,008, 1. táblázat).

Ezután megvizsgáltunk egy másik vuhani kórházban, a Vuhani Egyetem Renmin Kórházában kezelt további 113 COVID19-beteget, és a fertőzés tekintetében az AB0 vércsoportok hasonló kockázatmegoszlását találtuk. Pontosítva, a nem 0 vércsoportokhoz képest a 0 vércsoport szignifikánsan alacsonyabb fertőzési kockázattal járt együtt, esélyhányados (OR) 0,644 (95% CI 0,418~0,993, P = 0,045, 1. táblázat). A nem A vércsoportúakhoz képest az A vércsoport magasabb relatív kockázatot mutatott (esélyhányados [OR]=1,396; 95% CI 0,952~2,048) a vuhani Jinyintan Kórház betegeinek esetében, de a kapcsolat, feltehetően az alacsony mintaszám miatt, nem érte el a statisztikailag szignifikáns értéket.

Az AB0 vércsoport 23 368 nem fertőzött sencseni ember között a következő megoszlást mutatta: 28,77% A, 25,14% B, 7,32% AB és 38,77% 0. A 285 sencseni COVID19-beteg vércsoportja a következők szerint oszlott meg: 28,77% volt A, 29,12% B, 13,68% AB és 28,42% 0.  Hasonlóképpen szignifikánsan alacsonyabb fertőzési kockázat járt együtt a 0 vércsoporttal (esélyhányados [OR] 0,627; 95% CI 0,484~0,812). Ezenkívül emelkedett fertőzési kockázatot találtunk az AB vércsoportnál (esélyhányados [OR] 2,008; 95% CI 1,427~2,824, 1. táblázat). A 285 beteg átlagéletkora 45,1+18,6 év volt, közülük 147 volt férfi és 138 nő. A betegek életkora tekintetében az AB0 csoportok között nem találtunk szignifikáns eltérést (F = 0,135;P = 0,939).

Az 1. ábrán látható az AB0 vércsoportok COVID19-kockázatának három kórházból gyűjtött összesített adatokon alapuló véletlenhatás-modellel számított esélyhányados-becslése. Az eredmények megint azt mutatták, hogy az A vércsoport szignifikánsan magasabb kockázatot jelent a COVID19 tekintetében (esélyhányados[OR], 1,21; 95% CI 1,02~1,43, P = 0,027) a többi, nem A vércsoporthoz képest, míg a 0 vércsoport szignifikánsan alacsonyabb kockázatot jelent a fertőzés szempontjából (esélyhányados [OR], 0,67; 95% CI0,60~0,75, P<0,001), mint a többi, nem 0 vércsoport. A többi vércsoporttal összehasonlítva úgy tűnt, hogy az AB vércsoport (esélyhányados [OR] 1,48, 95% CI 0,97~2,24) és a B vércsoport (esélyhányados [OR] 1,09, 95% CI 0,98~1,22) fertőzési kockázata magasabb, noha az összefüggés nem volt statisztikailag szignifikáns.

Ezután azt vizsgáljuk, hogy az emberek életkora és neme mint két kockázati tényező befolyásolja-e az AB0 vércsoport eloszlását a COVID19-betegek között. Ismert, hogy az AB0 vércsoport megoszlása sem a nemmel, sem a korral nincs semmilyen összefüggésben. Például több mint kilencvenezer nem fertőzött személy vércsoportját vizsgálva azt találtuk, hogy az A, B, AB és 0 vércsoportok alapvetően ugyanolyan százalékban fordultak elő különböző korcsoportokban és különböző nemek között.7 Ezért 3694 nem fertőzött vuhani személy AB0 vércsoportmegoszlását használtuk kontrollként a különböző korcsoportokkal és nemekkel való összehasonlításhoz. Amikor az összes, Vuhan város Jinyintan és Renmin kórházában kezelt beteget (összesen 1888-at) összegyűjtöttük és három korcsoportra osztottuk (40 alatt, 41–59, 60 fölött), az AB0 vércsoport megoszlása nem különbözött a három korcsoport között (S1 táblázat). Ugyanígy nem mutatott különbséget az AB0 vércsoport megoszlása akkor sem, amikor a férfi és női COVID19-betegeket külön vizsgáltuk (S1 táblázat).

MEGBESZÉLÉS

A vizsgálat során azt találtuk, hogy az egyes vércsoportok eltérő kockázatot mutatnak a COVID19-betegséget okozó SARS-CoV-2-fertőzés tekintetében. Pontosítva, az A vércsoport emelkedett, a 0 vércsoport pedig csökkent kockázattal járt együtt, ami azt mutatja, hogy az AB0 vércsoport a COVID19-re való eltérő hajlam biomarkere. Ezek az eredmények megegyeznek az AB0 vércsoport korábbi tanulmányokban feltárt egyéb koronavírus-fertőzések kockázati mintáival. Például Cheng és mtsai kimutatták, hogy a SARS-CoV-fertőzésre való hajlamot Hong Kongban szét lehetett választani az AB0 vércsoportok alapján.4 A szerzők azt az eredményt találták, hogy a nem 0 vércsoportú kórházi dolgozókhoz képest a 0 vércsoportú kórházi dolgozók megfertőződésére kisebb volt az esély. Patrice és mtsai azt találták, hogy az anti-A antitestek kifejezetten gátolják a SARS-CoV S-fehérje expresszáló sejtjeinek adhézióját az ACE2 expresszáló sejtvonalaihoz.8 Tekintve a SARS-CoV és a SARS-CoV-2 közötti hasonlóságot10-12 a nukleinsav-szekvenciák9 és az angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2) receptor kötések tekintetében, a 0 vércsoport alacsonyabb és az A vércsoport magasabb fogékonysága a COVID19-betegségre kapcsolatban állhat a természetes anti-vércsoport antitestek, különösen az anti-A antitest jelenlétével a vérben. Ezt a hipotézist közvetlen tanulmányokkal kell alátámasztani. Lehetnek egyéb folyamatok is a COVID19-betegségre való hajlam AB0 vércsoport alapon történő megoszlásával kapcsolatban, amelyek feltárására további kutatásokat kell végezni.

Következtetés

Összefoglalva, elsőként írunk le kapcsolatot a COVID19-betegségre való hajlam és az AB0 vércsoport között, bemutatva, hogy az utóbbi olyan biomarker, amely alapján a betegségre való hajlamot előre tudjuk jelezni. Konkrétan az A vércsoportú személyek esetében nagyobb, a 0 vércsoportú személyek esetében pedig kisebb a SARS-CoV-2-fertőzés és a COVID19 súlyossá válásának kockázata. A jelenlegi COVID19-válság miatt ennek a tanulmánynak potenciális klinikai jelentősége lehet: (1) Az A vércsoportú embereknek különösen magas szintű személyes védőfelszerelésre lehet szükségük a fertőzés veszélyének csökkentéséhez; (2) Az A vércsoportú SARS-CoV-2-fertőzött betegek nagyobb odafigyelést és agresszívabb kezelést igényelhetnek; (3) Hasznos lehet az AB0 vércsoport szerinti tipizálást rutinszerűvé tenni mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet körében a SARS-CoV-2 és egyéb koronavírus-fertőzések menedzselése során, mert ez segít az irányítási szempontok meghatározásában és abban, hogy felmérhessük az emberek kockázati kitettségének szintjét. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fentebb leírt korlátok miatt jelenleg óvakodni kell ennek a tanulmánynak a klinikai gyakorlatba való átültetésétől. Ez a tanulmány további tanulmányok elvégzésére ösztönöz.

Szerzői hozzájárulások nyilatkozata:

P.G.W. és G. Y. Y. elkészítette, megtervezte és felügyelte a tanulmányt. P.G.W., M.X., G.Y.Y., L.Z. és X.Y.Z. ellenőrizték és adminisztrálták a projektet. L.Z., H.P.H. és T.L. gyűjtötte be a betegektől és ellenőrizte az AB0 vércsoportokat a vuhani Jinyintan Kórházban. X.Y.Z. és D.L. gyűjtötte be a betegektől és ellenőrizte az AB0 vércsoportokat a Vuhani Egyetem Renmin Kórházának intézményében. Z.Z., L.L. és Y.Y. gyűjtötte be a betegektől és ellenőrizte az AB0 vércsoportokat a Second Affiliated Hospital, Southern University of Science and Technology intézményében. Y.J.H., B.S., Y.R.L., X.H.W. és M.L.W. gyűjtötték és verifikálták az adatokat. D.F.G., X.F.L., Y.K.L., Z.J., M.X. és P.G.W. elemezték az adatokat. P.G.W., J.Z., G.Y.Y. és M.X. írták és ellenőrizték a tanulmányt. A kéziratot minden szerzője elolvasta és elfogadta.

BETEGBEVONÁS, NYILVÁNOSSÁG

Mivel retrospektív esetsorelemzést végeztünk, egyetlen beteget sem vontunk be közvetlenül a vizsgálat elrendezésébe, a kutatási kérdések feltevésébe vagy közvetlenül a mérési eredmények ismertetésébe. Egyetlen beteg tanácsát sem kértük ki sem az eredmények értelmezésével, sem azok közzétételével kapcsolatban.

Támogatás Nem kaptunk támogatást.

Szembenálló érdekek nyilatkozata:

A szerzők kijelentik, hogy köztük anyagi természetű érdekellentét nem áll fenn.

Etikai jóváhagyás:

A vizsgálatot a résztvevő intézmények Kutatásetikai Bizottságai jóváhagyták, ami mentesít a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat megléte alól egyrészt azért, mert a tanulmány kizárólag klinikai adatok retrospektív vizsgálatán alapszik, másrészt pedig az új súlyos fertőző betegséget kutató vizsgálat sürgős mivolta miatt.

Betegbeleegyezés: Mentesítve

Adatmegosztás: További adatok nem állnak rendelkezésre.

 Adatmegosztási nyilatkozat:

A tanulmány eredményeinek alátámasztására szolgáló adatok megtalálhatók a tanulmányban.

Hivatkozás

 1. Chen N Zhou M Dong X et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; (published online Jan   29.) https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
 2. Batool Z, Durrani SH, Tariq S. Association Of Abo And Rh Blood Group Types To Hepatitis B, Hepatitis C, Hiv And Syphilis Infection, A Five Year’ Experience In Healthy Blood Donors In A Tertiary Care Hospital. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2017 Jan-Mar;29(1):90-92.
 3. Lindesmith L, Moe C, Marionneau S, Ruvoen N, Jiang X, Lindblad L, Stewart P, LePendu J, Baric R. Human susceptibility and resistance to Norwalk virus infection.J Nat Med. 2003 May;9(5):548-53. Epub 2003 Apr 14.
 4. Cheng Y, Cheng G, Chui CH, Lau FY, Chan PK, Ng MH, Sung JJ, Wong RS. ABO blood group and susceptibility to severe acute respiratory syndrome. JAMA. 2005 Mar 23;293(12):1450-1.
 5. Xu P, Xiong Y, Cao K.Distribution of ABO and RhD blood group among Healthy Han population in Wuhan. J Clin Hematol (China). 2015(28):837.
 6. Chen, C. Distribution of ABO and Rh (D) blood group and qualty analysis. Int J Lab Med, 2010 Jan; 31(1):77-8.
 7. Zhou Y. The distribution of ABO blood groups in blood donors and the shortage of blood donation in Jinan from 2010-2013. (Doctoral        dissertation) (http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10422-1015372555.htm)
 8. Guillon P, Clément M, Sébille V, Rivain JG, Chou CF, Ruvoën-Clouet N, Le Pendu J. Inhibition of the interaction between the SARS-CoV spike protein and its cellular receptor by anti-histo-blood group antibodies. Glycobiology. 2008 Dec;18(12):1085-93.
 9. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, Wang W, Song H, Huang B, Zhu N, Bi Y, Ma X, Zhan F, Wang L, Hu T, Zhou H, Hu Z, Zhou W, Zhao L, Chen J, Meng Y, Wang J, Lin Y, Yuan J, Xie Z, Ma J, Liu WJ, Wang D, Xu W, Holmes EC, Gao GF, Wu G, Chen W, Shi W, Tan W. Genomic characterization and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020 Jan 30;. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
 10. Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne MA, Somasundaran M, Sullivan JL, Luzuriaga K, Greenough TC, Choe H, Farzan M. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. J Nature. 2003 Nov 27;426(6965):450-4.
 11. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Krüger N, Müller M, Drosten C, Pöhlmann S, The novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) uses the SARS-coronavirus receptor ACE2 and the cellular protease TMPRSS2 for entry into target cells. bioRxiv 929042 [Preprint]. 31 January 2020. .doi:10.1101/2020.01.31.929042.
 12. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS. J. Virol. JVI.00127-20 (2020). doi:10.1128/JVI.00127-20pmid:31996437.

1. táblázat Az AB0 vércsoport megoszlása COVID19-betegek és a nem fertőzött kontrollcsoport között

  Vércsoport 
ABABO
Kontroll (Vuhanból)   
36941188 (32,16%)920 (24,90%)336 (9,10%)1250 (33,84%)
Wuhan Jinyintan Hospital
Betegek    
1775670 (37,75%)469 (26,42%)178 (10,03%)458 (25,80%)
χ216,4311,3781,11735,674
P< 0,0010,2400,291< 0,001
Esélyhányados1,2791,0831,1140,680
95% CI 1,136~1,440 0,952~1,232 0,920~1,349 0,599~0,771 
Elhunytak    
206 85 (41,26%)50 (24,27%)19 (9,22%)52 (25,24%)
χ26,9440,0150,0006,102
P0,0080,9031,0000,014
Esélyhányados1,4820,9661,0150,660
95% CI1,113~1,9720,697~1,3400,625~1,6490,479~0,911
Renmin Hospital of Wuhan University
11345 (39,82%)25 (22,12%)15 (13,3%)28 (24,78%)
beteg    
χ22,6010,3181,8153,640
P0,1070,5730,1780,045
Esélyhányados1,3960,8571,5300,644
95% CI0,952~2,0480,546~1,3440,878~2,6640,418~0,993
Kontroll (Sencsenből)   
233866728 (28,77%)5880 (25,14%)1712 (7,32%)9066 (38,77%)
Betegek Shenzhen Third People’s Hospitalból
28582 (28,77%)83 (29,12%)39 (13,68%)81 (28,42%)
χ20,0002,16015,72912,278
P1,0000,142< 0,0010,001
OR1,0001,2232,0080,627
95% CI0,773~1,2940,946~1,5821,427~2,8240,484~0,812

CI: konfidenciaintervallum; OR: esélyhányados; *P értékének számítása kétoldalas χ2 próbával történt.

1. ábra. Az AB0 vércsoportok COVID19-kockázatának metaanalízise három kórházban

Az x tengelyen az esélyhányadosok (OR) pontbecslése és a hozzájuk tartozó 95%-os konfidenciaintervallum értékei láthatók, az y tengelyen a vizsgált betegek származási helye. OR: esélyhányados; CI: konfidenciaintervallum.

S1 táblázat. Az életkor és a nem hatása az AB0 vércsoport megoszlására a COVID19-betegek körében két vuhani kórházban

Vércsoport
ABAB0
3694 kontroll (Vuhanból)1188 (32,16%)920 (24,90%)336 (9,10%)1250 (33,84%)
Vuhan   1888 beteg715 (37,87%)  494 (26,17%)  193 (10,22%)  486 (25,74%)
χ217,880 0,983 1,720 37,852 
P< 0,0010,321 0,190 < 0,001
OR1,286 1,069 1,138 0,678 
95% CI1,145~1,4440,941~1,2130,944~1,3710,599~0,767
40 év alatt100 (36,63%)78 (28,57%)21 (7,69%)74 (27,11%)
χ22,117 1,625 0,452 4,883 
P0,146 0,202 0,501 0,027 
OR1,219 1,206 0,833 0,727 
95% CI0,944~1,5750,918~1,5850,526~1,3180,552~0,958
41 és 59 év között275 (39,01%)176 (24,96%)71 (10,07%)183 (25,96%)
χ212,197 < 0,0010,559 16,385 
P< 0,0011,000 0,455 < 0,001
OR1,349 1,003 1,119 0,685 
95% CI1,142~1,5930,833~1,2080,855~1,4660,572~0,822
60 év fölött340 (37,36%)240 (26,37%)101 (11,10%)229 (25,16%)
χ28,679 0,759 3,181 24,797 
P0,003  0,384 0,075 < 0,001
OR1,258 1,080 1,248 0,657 
95% CI1,082~1,4630,916~1,2740,986~1,5790,558~0,775
férfi 1030403 (39,13%)275 (26,70%)101 (9,81%)251 (24,37%)
χ217,187 1,278 0,403 32,883 
P< 0,0010,258 0,526 < 0,001
OR1,356 1,098 1,087 0,630 
95% CI1,175~1,5640,939~1,2850,860~1,3730,538~0,738
nő 858312 (36,36%)219 (25,52%)92 (10,72%)235 (27,39%)
χ25,379 0,111 1,976 12,884 
P0,020  0,739 0,160 < 0,001
OR1,205 1,033 1,200 0,738 
95% CI1,032~1,4080,871~1,2260,941~1,5310,625~0,870

CI: konfidenciaintervallum; OR: esélyhányados; *P értékének számítása kétoldalas χ2 próbával történt.